KGK BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SÜREKLİ EGİTİM

.

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM TEBLİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Tebliğin amacı; bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; bağımsız denetçilere yönelik sürekli eğitime ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 25 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Tebliğde kullanılan terimler, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca, bu Tebliğde yer alan;
a) Akademik çalışmalar: Eğitim konularında yapılmış olan lisansüstü eğitim, kitap yazımı, makale yazımı gibi çalışmaları,

b) Başkanlık: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığını,

c) Diğer eğitim faaliyetleri: Eğitim konularında düzenlenen kongre, konferans, panel, seminer, sempozyum, çalıştay gibi faaliyetlere katılımı,

ç) Eğitim: Sürekli eğitimi,

d) Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS): Kurum tarafından elektronik ortamda oluşturulan, denetçi ve denetim kuruluşlarının yetkilendirme ve resmi sicil işlemlerinin yürütüldüğü, uygulamalı mesleki eğitimlere ilişkin her türlü bilginin alındığı, kayıt, tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli bir şekilde depolandığı veri tabanlarından oluşan bilgi işlem sistemini,

e) Etik kurallar: 21/5/2015 tarihli ve 29362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar”ı,

f) İşbaşı eğitimi: Denetçiler tarafından fiilen yürütülen bağımsız denetim faaliyetlerini,

g) Komisyon: Kurum Başkanının onayıyla oluşturulan itiraz komisyonunu,

ğ) Kredi: Eğitim faaliyetleri sonucunda elde edilecek ve eğitim yükümlülüğünün tamamlanmasında kullanılacak değerleme ölçütünü,

h) Sicil: Bağımsız Denetçi Resmi Sicilini,

ı) Sürekli eğitim: Bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede hizmet sunabilmeleri için gerekli olan mesleki bilgi ve becerilerinin yeterli seviyede tutulması ve geliştirilmesi amacıyla Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülen eğitimi,

i) Uzaktan eğitim: Eğitimin veya eğitim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla eğitim alan kişilere ulaştırıldığı, belirli bir program dahilinde yürütülen eğitimleri,

j) Yönetmelik: Bağımsız Denetim Yönetmeliğini,

k) Yüz yüze eğitim: Eğitim alanların, eğitim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğu bulunan, derslik veya bu amaçla kullanılabilecek bir mekanda, belirli bir program dahilinde yürütülen eğitimleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
 

Eğitim Yükümlülüğü ile Eğitime İlişkin Esaslar
Eğitim yükümlülüğü
MADDE 5 –
(1) Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

(2) 3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

(3) Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

(4) 3 yıllık dönem içerisinde 120 kredinin en çok 60 kredisi destekleyici konulardan elde edilen kredilerle sağlanabilir.

(5) 120 kredinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirme her yıl, eğitime tabi olunan önceki 2 yıl da dahil edilerek yapılır.
(6) (Değişik:RG-18/5/2019-30778) Faaliyet izninin askıya alınması halinde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam eder.

Eğitim yükümlülüğünün başlangıcı

MADDE 6 – (Değişik:RG-18/5/2019-30778)
(1) Eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlar.

Eğitim konuları

MADDE 7 –
(1) Eğitim konuları, temel mesleki konular ve destekleyici konulardan teşekkül eder.

(2) Temel mesleki konular; muhasebe, denetim, etik kurallar, finans ve kurumsal yönetim konularını kapsar. Finans; sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık, özel emeklilik ve finansal yönetim konularından oluşur.

(3) Destekleyici konular; mesleki gelişime katkı sağlayacak diğer konular ile kişisel gelişime katkı sağlayacak konuları kapsar. Başkanlık destekleyici konuları belirlemeye yetkilidir.

Eğitim yöntemleri

MADDE 8 –
(1) Eğitim yöntemleri; yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, işbaşı eğitimi, akademik çalışmalar ve diğer eğitim faaliyetlerinden oluşur.

(2) Yüz yüze eğitim veya uzaktan eğitim Kurum tarafından doğrudan yürütülebileceği gibi üniversiteler, eğitim kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları tarafından da yürütülebilir.
Ancak bu kurum ve kuruluşlar tarafından temel mesleki konularda yürütülen eğitimlerden, eğitim kredisi elde edilebilmesi için, eğitim programının eğitim gerçekleştirilmeden önce Kurum tarafından onaylanmış olması ve gerekli görüldüğünde uygulamanın gözetimi şarttır.

(3) İşbaşı eğitiminde, mevzuatı uyarınca denetim öngörülen alanlarda en az denetçi unvanı ile katılım sağlanan bağımsız denetim faaliyetleri dikkate alınır.

(4) Eğitim yöntemleri arasında sayılmamış olmakla birlikte mesleki gelişime doğrudan katkı sağladığı ileri sürülen faaliyetler, yapılacak başvuru sonucunda Başkanlık tarafından değerlendirilerek eğitim faaliyeti olarak kabul edilebilir.

Eğitim kredileri

MADDE 9 –
(1) Destekleyici konulardan elde edilen krediler, temel mesleki konular için zorunlu tutulan asgari kredi hesabında dikkate alınmaz.

(2) Mesleki konulardan herhangi birinde önemli değişiklik yapılmış olması halinde, Kurum yıllık zorunlu kredi miktarının belirli bir kısmının bu konulardan elde edilmesini zorunlu tutabilir. Bu durumda zorunlu tutulacak konular ve kredileri Şubat ayı sonuna kadar uygun vasıtalarla ilan edilir.

(3) Yüz yüze ve uzaktan eğitimde her 50 dakikalık ders, bir kredi olarak kabul edilir. Eğitim konularında sürekli eğitim veya lisans ve lisansüstü eğitim kapsamında ders verenler bu faaliyetlerinden yıllık en fazla 30 kredi elde edebilirler.

(4) Eğitim kredisi elde etmek amacıyla “muhasebe standartları”, “denetim”, “sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı” ile “kurumsal yönetim ilkeleri ve finansal yönetim” konularında Kurum tarafından düzenlenen bağımsız denetçilik sınavlarına katılmak mümkün olup, başarılı olunan her bir sınav konusu için 20 kredi elde edilir.

(5) İşbaşı eğitimi kapsamında, kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar nezdinde yürütülen her bir denetim için 3 kredi, diğer şirketler nezdinde yürütülen her bir denetim için 2 kredi elde edilir. Bu şekilde edinilen krediler destekleyici konulardan edinilmiş kredi olarak dikkate alınır. İşbaşı eğitimi ile elde edilen kredi 3 yıllık dönemde 20 krediyi geçemez.

(6) Akademik çalışmalar sonucunda elde edilecek krediler ile ilgili olarak;

a) Başarı ile tamamlanmış olması kaydıyla, eğitim konularında yapılan yüksek lisans eğitimi için 40 kredi, doktora eğitimi için 90 kredi elde edilir.

b) İçeriği Kurum tarafında uygun görülmesi kaydıyla; eğitim konularında yayımlanan her bir kitap için 60 krediye kadar kredi elde edilebilir. Çok yazarlı kitaplar için yazarlarının elde edeceği kredi miktarı o kitaptan elde edilecek toplam kredinin yazar sayısına bölünmesi suretiyle hesap edilir. Ancak çok yazarlı kitaplarda bölümlerin yazarları belirli ise bu kitaptan elde edilecek kredi yazdıkları bölümlerin kitap içindeki payına göre yazarlara bölüştürülür. Kitabın varsa editörü kitaptan elde edilen kredinin %15’ini müstahak olup kalan kredi yazarlara bölüştürülür.

c) Eğitim konularından; uluslararası indekslerde veya TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan her bir makale için 5 kredi, diğer hakemli dergilerde yayımlanan her bir makale için 2 kredi, hakemsiz dergilerde yayımlanan her bir makale için bir kredi elde edilir. Çok yazarlı makalelerde yazarların elde edeceği kredi, makalenin müstahak olduğu kredinin yazar sayısına bölünmesi suretiyle hesap edilir.

(7) Diğer eğitim faaliyetleri ile elde edilecek krediler için;

a) Temel mesleki konularda düzenlenen kongre, konferans, panel, seminer, sempozyum, çalıştay gibi faaliyetlerin Kurum tarafından veya Kurum ile birlikte düzenlenmesi halinde bu faaliyetlerde konuşmacı olanlar 5 kredi, katılımcılar katıldıkları her bir gün için 2 kredi elde eder. Diğer kurum ve kuruluşların düzenlemiş oldukları bu faaliyetlerde konuşmacı olanlar 4 kredi, katılımcılar katıldıkları her bir gün için bir kredi elde ederler.

b) Destekleyici konularda düzenlenen kongre, konferans, panel, seminer, sempozyum, çalıştay gibi faaliyetlerde konuşmacı olanlar 4 kredi, katılımcılar katıldıkları her bir gün için bir kredi elde ederler.

c) Kurum tarafından oluşturulan “çalışma ve danışma komisyonlarına” katılım sağlanan her gün için komisyon temel mesleki konularda oluşturulmuş ise 5 kredi, destekleyici konularda oluşturulmuş ise 4 kredi elde edilir.

(8) Eğitim konuları ile ilgili olmak kaydıyla bir mesleğin veya faaliyetin icra edilmesi için ilgili mevzuatında lisans, sertifika, yetki belgesi gibi belge alma zorunluluğu bulunan ve bir eğitim ve/veya sınav sonucunda verilen her bir belge için 5 kredi elde edilir. Bu şekilde elde edilen krediler temel mesleki konulardan olması halinde yılda 10 krediyi geçemez.

(9) Yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde her bir gün için en fazla 7 kredi elde edilebilir.

Eğitimin belgelendirilmesi ve bildirimi

MADDE 10 –
(1) Eğitim faaliyetleri sonucunda kredi elde edilebilmesi için bildirim süresi içerisinde tevsik edici belge sunulması zorunludur.

(2) Destekleyici eğitim konularından “diğer eğitim faaliyetleri” kapsamındaki faaliyetlerin EYBİS vasıtasıyla beyan edilmesi yeterlidir. Ancak, Kurum tarafından talep edilmesi halinde tevsik edici bilgi ve belgelerin sunulması gerekir.

(3) Eğitim faaliyetlerinden bir takvim yılı içerisinde elde edilen krediler o takvim yılının kredi hesabında dikkate alınır. Ancak yüksek lisans ve doktora eğitimi ile kitap yazımından elde edilen krediler bölünerek edinildiği yılda ve takip eden iki yıl içinde kullanılabilir.
(4) Eğitim faaliyetine katılımı gösteren bilgi ve belgeler üçer aylık dönemler halinde üç aylık dönemi takip eden ayın 15’ine kadar EYBİS üzerinden Kuruma bildirilir.

(5) Verilen ek süreden sonra bildirimi yapılan faaliyetler için kredi elde edilemez.

Eğitimin değerlendirilmesi

MADDE 11 –
(1) Eğitime ilişkin bildirimler, Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

(2) Eğitim açığı tespit edilmesi halinde bu eksikliğin tamamlanması için ilgililere üç aydan fazla olmamak üzere ek süre verilebilir. Eğitim açığı olanlara ek süre verilmesi, cari yıla ait eğitim yükümlülüğünün süresini uzatmaz.

(3) (Değişik:RG-18/5/2019-30778) Eğitim bildirimlerine ilişkin değerlendirme sonuçları Kurum tarafından EYBİS aracılığıyla ilgililere bildirilir. Bu bildirime karşı, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma itiraz edilebilir.

İtiraz komisyonu

MADDE 12 –
(1) İtiraz komisyonu, Kurum Başkanı tarafından görevlendirilen, bir başkan yardımcısının başkanlığında toplam üç üyeden oluşur. Başkan ayrıca, üç yedek üye belirler. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler komisyona katılır.

(2) Komisyon, eğitim kapsamında yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlar.

(3) Komisyon gerekli oldukça üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri, Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdari Tedbirler ve Çeşitli Hükümler
İdari tedbirler

MADDE 13 –
(1) (Değişik:RG-18/5/2019-30778) Verilen ek süre içerisinde eğitim açığını tamamlamayan denetçiler sicilde gayri faal olarak gösterilir.

(2) (Değişik:RG-18/5/2019-30778) Gayri faal durumda olan denetçiler, bağımsız denetim faaliyeti ile bağımsız denetçilik unvanına bağlı diğer faaliyetlerde bulunamazlar. Gayri faal durumları devam ettiği sürece bunların refakatinde uygulamalı mesleki eğitim yapılamaz.

(3) (Değişik:RG-18/5/2019-30778) Gayri faal durumda olan denetçiler faal duruma gelebilmek için eğitim açığını tamamladığını gösteren belgelerle Kuruma başvurur. 120 krediyi aşan eğitim açığı 120 kredi olarak dikkate alınır.

(4) (Mülga:RG-18/5/2019-30778)
(5) (Mülga:RG-18/5/2019-30778)

(5) Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca eğitim yükümlülüğü getirilen kişilerin bu eğitim faaliyetlerinden elde ettikleri krediler, sürekli eğitim kredisi hesabında dikkate alınmaz.

Mücbir sebepler

MADDE 14 –
(1) Yönetmeliğin 45 inci maddesinde belirtilen haller mücbir sebep sayılır.

(2) Mücbir sebepler nedeniyle eğitim yükümlülüklerini yerine getiremeyen denetçilere eğitim yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Kurum tarafından, mücbir sebebin mahiyeti dikkate alınarak uygun bir süre verilir. Bu süre içerisinde eğitim yükümlülüklerini tamamlayan denetçiler için idari tedbir uygulanmaz.

(3) Mücbir sebep, meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Kuruma bildirilir. Bildirimin yapılmasının imkânsız olduğu hallerde bu süre imkânsızlığın fiilen ortadan kalktığı tarihten itibaren işlemeye başlar.

Denetimi üstlenenlerin yükümlülüğü

MADDE 15 –
(1) Denetimi üstlenenler denetim kadrosunda yer alan denetçilerin eğitim yükümlülüğünü yerine getirip getirmediklerini takip etmekle yükümlüdür. Denetim faaliyeti durdurulan denetçilerin denetim ekiplerinde yer almasından denetçi ile birlikte denetimi üstlenenler de sorumludur.

Müracaat, bildirim ve itirazda usul

MADDE 16 –
(1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak müracaat, bildirim ve itirazlar elektronik ortamda ve 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan “Güvenli Elektronik İmza” kullanılarak yapılır.

(2) Haklı bir sebeple elektronik ortamda yapılamayan müracaat, bildirim ve itirazlar daha sonra elektronik ortama aktarılmak kaydıyla kâğıt ortamında yazılı olarak yapılabilir.

Tebliğde hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 –
(1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Başkanlık görüşüne itibar edilir.

Mevcut denetçiler için eğitim yükümlülüğünün başlangıcı
GEÇİCİ MADDE 1 –
(1) 1/1/2017 tarihinden önce sicile kaydedilmiş olan denetçilerin eğitim yükümlülüğü 1/1/2018 tarihinde başlar.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

Bağımsız denetçiler için sürekli eğitimin amacı nedir?

Sürekli eğitiminin amacı, etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunulabilmesini sağlayacak mesleki bilgi ve becerilerin, ihtiyaç duyulan seviyede tutulması ve geliştirilmesidir.

Sürekli eğitim yükümlülüğü nedir?

Denetçilerin 3 yıllık dönem içerisinde en az 60 kredi temel mesleki konulardan olmak üzere 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlama zorunluluğudur.

Yıllık olarak elde edilmesi gereken zorunlu kredi ne kadardır?

Temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorunludur. Bunun dışında diğer kredilerin 3 yıllık dönem içeresinde olması kaydıyla hangi yıl edinildiği önemli değildir.

Temel mesleki konulardan yıllık elde edilmesi gereken 20 kredi karşılığı eğitimin belirli bir konudan alınma zorunluluğu var mıdır?

Mesleki konulardan herhangi birinde önemli değişiklik yapılmış olması halinde, Kurum yıllık zorunlu kredi miktarının belirli bir kısmının bu konulardan elde edilmesini zorunlu tutabilir. Ancak Kurum tarafından belirli bir konu zorunlu tutulmadığı sürece temel mesleki konuların herhangi birinden kredi elde edilmesi yeterlidir.

Temel mesleki konulardan 2018 yılında 60 kredi elde ettim. 2019 ve 2020 yıllarında temel mesleki konulardan kredi elde etmem gerekir mi?

Önceki yıllarda edinilen kredi miktarına bakılmaksızın her yıl temel mesleki konulardan en az 20 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekmektedir.

Etik Kurallar konusundan 5 kredilik eğitimi tamamladım. Bu yıl için temel mesleki konulardan ayrıca 20 kredi mi elde etmeliyim?

Etik kurallar konusu temel mesleki konular arasında bulunması nedeniyle etik kurallar konusundan alacağınız eğitim, hem 3 yıllık dönemde elde edinilmesi gereken 5 kredilik etik kurallar eğitimi için, hem de yıllık elde edilmesi gereken 20 kredilik temel mesleki konu eğitimi için dikkate alınır. Dolayısıyla 5 kredilik etik kurallar eğitimini tamamlamış iseniz 15 kredilik temel mesleki konu eğitimi ile o yılın 20 kredilik temel mesleki konu eğitimini tamamlayabilirsiniz.

3 yıllık dönem “her üç yılda bir” şeklinde ifade edilebilir mi?

3 yıllık dönem, her üç yıllık dönemi değil, her yıl önceki iki yıl ile birlikte dikkate alınan üç yıllık bir dönemi ifade eder. Örneğin 2018-2019-2020 yılları birinci üç yıllık dönem ise, ikinci üç yıllık dönem 2019-2020-2021 yıllarıdır.

Eğitim yöntemleri nelerdir?

Eğitim yöntemleri; yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, işbaşı eğitimi, akademik çalışmalar ve diğer eğitim faaliyetlerinden oluşur. Diğer taraftan eğitim yöntemleri arasında sayılmamış olsa da mesleki gelişime doğrudan katkı sağladığı ileri sürülen faaliyetler, yapılacak başvuru sonucunda Başkanlık tarafından değerlendirilerek eğitim faaliyeti olarak kabul edilebilir.

2014 yılında yetkilendirildim. Ancak henüz gerekli harç ve ücretleri yatırmadım. Sürekli eğitime tabi olacak mıyım?

Yetkilendirilen ancak harç ve ücretleri yatırmadığından dolayı sicile kaydedilmeyen kişilerin sürekli eğitim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Sadece bağımsız denetim resmi sicilinde kayıtlı olan bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülüğü bulunmaktadır.

2017 yılında yetkilendirildim. 2018 yılı içerisinde sicile kaydedildim sürekli eğitim yükümlülüğüm hangi tarihte başlayacaktır?

2017 yılında yetkilendirilen ve 2018 yılında sicile kaydedilen denetçilerin eğitim yükümlülüğü 2020 yılında başlar.

2017 yılında yetkilendirildim 2018 yılında sicile denetçi olarak kayıt edildim. Halen kamu görevlisi olarak çalışmaktayım. 2025 yılında emekli olduktan sonra bağımsız denetim faaliyetinde bulunmayı düşünüyorum. 2025 yılına kadar sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmezsem belgem iptal olur mu? 2025 yılında hangi şartlarda denetçilik yapmaya başlayabilirim?

2025 yılına kadar sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmezseniz denetçi belgeniz iptal olmaz. Ancak faal olarak denetçilik yapamazsınız. 2025 yılında toplam 120 kredi (en az 60 kredisi temel mesleki konu olmak üzere) karşılığı eğitim faaliyetini yerine getirerek sicilde faal konuma gelebilir ve denetim faaliyetinde bulunabilirsiniz.

2017 yılında yetkilendirildim 2018 yılında sicile denetçi olarak kayıt edildim. SMMM/YMM olarak görev yapıyor, ancak bağımsız denetim faaliyetinde bulunmuyorum 2023 yılına kadar bağımsız denetim faaliyetinde bulunmayı düşünmüyorum. 2023 yılına kadar sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmezsem belgem iptal olur mu? 2023 yılında Hangi şartlarda bağımsız denetçilik yapmaya başlayabilirim?

2023 yılına kadar sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmezseniz denetçi belgeniz iptal olmaz. Ancak faal olarak denetçilik yapamazsınız. 2023 yılında toplam 120 kredi (en az 60 kredisi temel mesleki konu olmak üzere) karşılığı eğitim faaliyetini yerine getirerek sicilde faal konuma gelebilir ve denetim faaliyetinde bulunabilirsiniz.

Sürekli eğitim yükümlülüğüm denetçi olduktan ne kadar süre sonra başlar?

Eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlar.

Sürekli eğitim yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için fiilen denetim yapmak zorunlu mudur?

Sürekli eğitim yükümlülüklerini yerine getirmek için denetim faaliyetinde bulunma zorunluluğu yoktur. Denetim faaliyetinde bulunmaksızın Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği’nde yer alan eğitim faaliyetleri ile sürekli eğitim yükümlülüğü yerine getirilebilir. Fiili denetim de eğitim kredisi elde etme yöntemlerinden birisidir.

Sürekli eğitim yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için bağımsız denetçilik sınavına girmek zorunlu mudur?

Bağımsız denetçilik sınavı eğitim yöntemleri arasında sayılmamış olmakla birlikte kredi elde edilebilecek bir faaliyet olarak belirtilmiştir. Örneğin bir denetçi her yıl yapılan bağımsız denetçilik sınavlarından bir modülden sınava girerek ve 70 puan alarak o yılki sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirebilir. Ancak sürekli eğitim yükümlülüğü için bağımsız denetçilik sınavına katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

İşbaşı eğitimi kapsamında elde edebileceğim kredi temel mesleki konular için elde edilecek kredilerin hesabında dikkate alınır mı? Elde edilecek miktarında bir sınırlama var mıdır?

İşbaşı eğitimi kapsamında edinilen krediler destekleyici konulardan edinilmiş kredi olarak dikkate alınır. Bu şekilde elde edilen kredi 3 yıllık dönemde 20 krediyi geçemez.

İşbaşı eğitimi kapsamında katılmış olduğum denetimde denetim ekibindeki görevimin elde edilecek krediye etkisi var mıdır?

İşbaşı eğitimi kapsamında, en az denetçi unvanı ile katılım sağlanan bağımsız denetim faaliyetleri dikkate alınır. Bunun dışında kıdemli denetçi, başdenetçi veya sorumlu denetçi olarak görevli olmanız kredi miktarına etki etmemektedir. Bu kapsamda elde edilecek kredi miktarı kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar nezdinde yürütülen her bir denetim için 3 kredi, diğer şirketler nezdinde yürütülen her bir denetim için 2 kredidir.

Bağımsız denetime tabi olmayan bir şirketin ihtiyari denetimini yaptım işbaşı eğitimi olarak dikkate alınabilir mi?

İşbaşı eğitiminde, mevzuatı uyarınca denetim öngörülen alanlarda yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla denetime tabi olmayan bir şirket için yürütülen bağımsız denetim faaliyetinden sürekli eğitim kredisi elde edilemeyecektir.

Temel mesleki konular kapsamında Kurum tarafından onaylanan bir sürekli eğitim programında ders vermem halinde kredi elde edebilir miyim?

Eğitim konularında sürekli eğitim veya lisans ve lisansüstü eğitim kapsamında ders verenler bu faaliyetlerinden eğitim verdikleri konularda her 50 dakikalık ders için 1 kredi elde edebilirler. Ancak bu kapsamda ders verenler bu faaliyetlerinden yıllık en fazla 30 kredi elde edebilirler.

2018 yılında sürekli eğitim yükümlülüğüm başlamaktadır. 2018 yılı öncesinde yapmış olduğum eğitim faaliyetleri 2018 yılı sürekli eğitim yükümlülüğünün yerine getirilmesinde kullanılabilir mi?

2018 yılından önce sadece lisansüstü eğitim ve kitap yazımı suretiyle elde edilen kredileri kullanabilirsiniz. Ancak bu durumda da en fazla 2016 yılı ve sonrasında elde etmiş iseniz bu kredileri kullanılabilirsiniz.

Muhasebe ve Uluslararası Raporlama yüksek lisans programına devam ediyorum bu kapsamda almış olduğum derslerden sürekli eğitim kredisi elde edebilir miyim?

Eğitim konularından yapılan lisansüstü eğitimlerde alınan derslerden kredi elde edinilemez. Ancak lisans üstü eğitimi başarı ile tamamlamanız halinde yüksek lisans için 40 kredi, doktora eğitimi için 90 kredi elde edersiniz.

Bağımsız denetim ile ilgili bir kitabın yazarıyım. Bu kitap yazımından kredi elde edebilir miyim?

Eğitim konularında yayımlanan her bir kitap için 60 krediye kadar kredi elde edilebilir. Ancak kitap yazımından kredi elde edilebilmesi, kitabın içeriğinin Kurum tarafından uygun görülmesi şartına bağlıdır.

Bağımsız denetim ile ilgili bir kitabın 3 yazarından birisiyim. Bu kitap yazımından elde edeceğim kredi nasıl hesaplanacaktır?

Çok yazarlı kitaplar için elde edeceğiniz kredi miktarı o kitaptan elde edilecek toplam kredinin 3’e (yazar sayısına) bölünmesi suretiyle hesap edilir. Ancak kitap bölümlerinin yazarları belirli ise bu kitaptan elde edeceğiniz kredi yazdığınız bölümlerin kitap içindeki payına göre hesaplanır. Kitabın varsa editörü kitaptan elde edilen kredinin %15’ini müstahak olup kalan kredi yazarlara bölüştürülür.

Eğitim konularında düzenli olarak bir dergide makalelerim yayımlanmaktadır. Söz konusu makalelerden sürekli eğitim kredisi elde edebilir miyim?

Eğitim konularında yayımlanan makaleleriniz için makalenin ilgili olduğu konularda (temel mesleki konu, destekleyici konu) sürekli eğitim kredisi elde edersiniz. Elde edeceğiniz kredi miktarı makalenizin yayımlandığı derginin niteliğine göre belirlenecektir. Uluslararası indekslerde veya TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan her bir makale için 5 kredi, diğer hakemli dergilerde yayımlanan her bir makale için 2 kredi, hakemsiz dergilerde yayımlanan her bir makale için bir kredi elde edilir.

Kongre, konferans, panel, seminer gibi faaliyetler ile sürekli eğitim kredisi elde etmek mümkün müdür? Mümkün ise kredi miktarları nelerdir?

Eğitim konularında kongre, konferans, panel, seminer, sempozyum, çalıştay gibi faaliyetlere katılım sağlanarak sürekli eğitim kredisi elde etmek mümkündür. Bu faaliyetlerin temel mesleki konularda Kurum tarafından veya Kurum ile birlikte düzenlenmesi halinde konuşmacılar 5 kredi, katılımcılar katıldıkları her bir gün için 2 kredi elde eder. Diğer kurum ve kuruluşların düzenlemiş oldukları bu faaliyetlerde konuşmacı olanlar 4 kredi, katılımcılar katıldıkları her bir gün için bir kredi elde ederler. Destekleyici konularda düzenlenen bu faaliyetlerde konuşmacı olanlar 4 kredi, katılımcılar katıldıkları her bir gün için bir kredi elde ederler.

Kurum tarafından oluşturulan bir çalışma komisyonunda görev alıyorum bu komisyonda yapmış olduğum çalışmalardan sürekli eğitim kredisi elde edebilir miyim?

Kurum tarafından oluşturulan “çalışma ve danışma komisyonlarına” katılım sağlanan her gün için komisyon temel mesleki konularda oluşturulmuş ise 5 kredi, destekleyici konularda oluşturulmuş ise 4 kredi elde edilir.

Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı sahibiyim söz konusu lisans belgesi için sürekli eğitim kredisi elde edebilir miyim?

Lisans belgenizi kullanabilir durumda iseniz (askıya alınmamış veya iptal edilmemiş ise) söz konusu belgeniz için sürekli eğitim kredisi elde edersiniz. Eğitim konuları ile ilgili olmak kaydıyla bir mesleğin veya faaliyetin icra edilmesi için ilgili mevzuatında lisans, sertifika, yetki belgesi gibi belge alma zorunluluğu bulunan ve bir eğitim ve/veya sınav sonucunda verilen her bir belge için 5 kredi elde edilir. Bu şekilde elde edilen krediler temel mesleki konulardan olması halinde yılda 10 krediyi geçemez.

Bir gün içerisinde elde edebileceğim kredi miktarı için bir sınırlama bulunmakta mıdır?

Yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde her bir gün için en fazla 7 kredi elde edilebilir.

Yürüttüğüm eğitim faaliyetleri sonucunda bir yıl için zorunlu tutulan kredi miktarından daha fazla kredi elde ettim. Söz konusu fazla kredileri takip eden yıl/yıllar için kullanabilir miyim?

Sadece lisansüstü eğitim ve kitap yazımından elde edilen krediler bölünerek edinildiği yılda ve takip eden iki yıl içinde kullanılabilir. Bununla birlikte temel mesleki konulardan, zorunlu olan kredi miktarından (lisansüstü ve kitap hariç) fazla edinilen krediler o yıl destekleyici konulardan elde edilen kredi olarak kullanılabilir. Örneğin 2018 yılı içerisinde 40 saatlik Muhasebe Standartları eğitimi alan bir kişi 20 kredisini temel mesleki konulardan 20 kredisini ise destekleyici konulardan elde edilen kredi olarak kullanabilir.

Bildirimleri ne zaman ve nasıl yapmalıyım?

Eğitim faaliyetine katılımı gösteren bilgi ve belgeler üçer aylık dönemler halinde üç aylık dönemi takip eden ayın 15’ine kadar EYBİS üzerinden Kuruma bildirilir. Eğitim faaliyetleri sonucunda kredi elde edilebilmesi için bildirim süresi içerisinde tevsik edici belge sunulması zorunludur. Destekleyici eğitim konularından “diğer eğitim faaliyetleri” kapsamındaki faaliyetlerin EYBİS vasıtasıyla beyan edilmesi yeterlidir. Ancak Kurum tarafından talep edilmesi halinde tevsik edici bilgi ve belgelerin sunulması gerekir.

Sürekli eğitime ilişkin bildirimler denetim kuruluşu aracılığıyla yapılabilir mi?

Sürekli eğitime ilişkin bildirimler bağımsız denetçiler tarafından yapılır. Denetim kuruluşları aracılığıyla veya başka bir denetçi adına bildirim yapılamamaktadır.

Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda eğitim açığım tespit edilerek 2 aylık süre verildi. Bulunduğum yılın eğitim yükümlülüğü de 2 ay uzayacak mıdır?

tespit edilerek 2 aylık süre verildi. Bulunduğum yılın eğitim yükümlülüğü de 2 ay uzayacak mıdır? Eğitim açığı için ek süre verilmesi cari yıla ait eğitim yükümlülüğünüzün süresini uzatmaz.

Eğitim yükümlülüğünü yerine getirmemem halinde bağımsız denetçi yetkim iptal edilecektir midir?

Sürekli eğitim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi sadece fiilen bağımsız denetim faaliyeti yürütülmesine engel teşkil etmektedir. Sürekli eğitim yükümlüğünün yerine getirilmemesi halinde ilgili kişilerin bağımsız denetçi yetkileri iptal edilmemekte sadece eğitim açığını tamamlayana kadar gayri faal konuma alınarak yetkilerini fiilen kullanılmasına izin verilmemektedir.

2018 yılında sürekli eğitim yükümlülüğüm başladı. 2018 yılında sürekli eğitim kredisi elde etmezsem ne zaman gayri faal duruma alınırım? Gayri faal duruma alındıktan sonra faal konuma gelebilmem için elde etmem gereken sürekli eğitim kredisi ne kadardır?

2018 yılında temel mesleki konu eğitimi için gerekli 20 krediyi tamamlamazsanız sicildeki durumunuz 2019 yılında gayri faal duruma alınacaktır. – 2019 yılında tekrar faal duruma gelebilmeniz için temel mesleki konulardan 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamanız gerekmektedir. – 2020 yılında faal duruma gelebilmeniz için temel mesleki konulardan 40 kredi karşılığı eğitimi tamamlamanız gerekecektir. 2020 yılı yükümlülüğü ile 3 yıllık yükümlülüğün 2020 yılı sonuna kadar ayrıca tamamlanması gerekmektedir. – 2021, 2022, 2023, 20XX yılında faal duruma gelebilmeniz için en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamanız gerekecektir.

Faaliyet iznim Kurum tarafından 2 yıl süreyle askıya alındı bu süre içerisinde sürekli eğitim yükümlülüğüm devam etmekte midir?

Faaliyet izninin askıya alınması veya denetim faaliyetinin durdurulması hallerinde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam etmektedir.

Mücbir sebep nedeniyle eğitim yükümlülüğünü yerine getiremedim ne yapmalıyım?

Mücbir sebep, meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Bildirimin yapılmasının imkânsız olduğu hallerde bu süre imkânsızlığın fiilen ortadan kalktığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Mücbir sebepler nedeniyle eğitim yükümlülüklerini yerine getiremeyen denetçilere eğitim yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Kurum tarafından, mücbir sebebin mahiyeti dikkate alınarak uygun bir süre verilir.

Denetim kuruluşu veya denetim üstlenen denetçilerin denetim kadrosundan yer alan denetçilerin sürekli eğitim yükümlülükleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmakta mıdır?

Türkiye Denetim Standartlarında yer alan yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçiler denetim kadrosunda yer alan denetçilerin eğitim yükümlülüğünü yerine getirip getirmediklerini takip etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük sadece denetim faaliyeti durdurulan denetçilerin denetim ekiplerinde yer verilip verilmemesi ile sınırlıdır.

Kimler sürekli eğitim programı düzenleyebilir?

Üniversiteler, eğitim kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları sürekli eğitim programı düzenleyebilir.

Sürekli eğitim programı düzenlemek için Kurumdan izin almak gerekir mi?

Üniversiteler, eğitim kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının, temel mesleki konularda yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemi ile sürekli eğitim programı düzenleyebilmesi (denetçilerin sürekli eğitim kredisi elde edebilmesi) için Kurumumuzca yayımlanan “Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul Ve Esasları”nda belirtilen şartları sağlayacak bir eğitim programının Kuruma onaya sunulması ve Kurum tarafından onaylanması gerekmektedir.

Düzenlenecek tüm sürekli eğitim programları için onay almak gerekir mi?

Sadece temel mesleki konularda yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülecek eğitim programları için Kurumdan onay alınması gerekmektedir. Destekleyici konular ve yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemi dışındaki eğitim yöntemleri için Kurum onayına alınması gerekmemektedir.

Sürekli eğitim düzenleyeceklerde hangi şartlar aranır?

Eğitimi düzenleyeceklerde; a) Üniversite, eğitim kuruluşu, meslek odası veya sivil toplum kuruluşu olması, b) Mali, teknik ve fiziki imkânlarının yeterli olması, c) Eğitim alanında gerekli tecrübeye ve güvenilirliğe sahip olması, ç) Uzaktan eğitim yöntemi kullanılacak ise ayrıca; 1) Uzaktan eğitim sistemi ile son iki yılda en az iki farklı eğitim programının yürütülmüş olması, 2) Eğitim programına erişim yetkisinin Kuruma tanımlanabilir olması, şartları aranır.

Sürekli eğitim programlarında hangi şartlar aranır?

Sürekli eğitim programlarında; a) Ders müfredatlarının kaliteli, güncel ve eğitim süresi ile uyumlu olarak hazırlanmış olması, b) Yüz yüze eğitimlerde her bir eğitim konusu için yedek bir eğitmenin bulunması, şartları aranır.

Sürekli eğitim programlarında ders verecek eğitmenlerde hangi şartlar aranır?

Sürekli eğitim programlarında ders verecek eğitmenlerin eğitim konuları ile ilgili alanlarda en az doktora düzeyinde akademik unvana sahip olması veya eğitim konusunda yeterli uzmanlık ve tecrübeye sahip olması şartı aranır.

Hazırladığımız sürekli eğitim programı Kurum tarafından onaylandı ve bu kapsamda eğitimler düzenliyoruz. Eğitim konularında ve eğitmenlerde değişiklik yapmamız halinde tekrar bir onay almamız gerekir mi?

Kurum tarafından onay verilmiş bir sürekli eğitim programında değişiklik yapılmış ise sadece yapılan değişiklikler için onay alınması gerekir. Eğitim programı için gerekli olan diğer şartlar için ayrı bir onay alınması gerekmemektedir.

Meslek odası olarak Bağımsız denetim ile ilgili 2 günlük bir konferans düzenleyeceğiz. Konferans için (katılımcıların kredi elde etmesi için) Kurumunuzdan onay alınması gerekir mi?

Eğitim faaliyetlerinden sadece yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülecek eğitim öncesinde Kurumun onayının alınması zorunludur. Diğer eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi Kurumumuz onayına tabi değildir. Ancak temel mesleki konularda yürütülecek eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmeden önce Kurumumuza bildirilmesi (eğitimin yeri, tarihi, konusu) gerekmektedir.

Sürekli eğitim programı düzenlemek üzere yetki verilmiş bir kuruluşuz. Kurum tarafından onaylanmış olan bir sürekli eğitim programını gerçekleştirdik. Aynı programı tekrar gerçekleştirmek için onay almamız gerekir mi?

Kurumun onayladığı sürekli eğitim programları onay sırasındaki şartlar değişmediği sürece yeni onay almaksızın 1 yıl içerisinde tekrar düzenlenebilir. Yani aynı programla 1 yıl içerisinde birden çok eğitim düzenlenebilir. Sadece, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmeden önce Kurumumuza bildirilmesi (eğitimin yeri, tarihi, konusu) gerekmektedir. Eğitim programına onay verilmesinin ardından 1 yıl geçmiş ise eğitim programını yeniden düzenlemek için Kurumdan tekrar onay alınması gerekir.

Sürekli eğitim programı düzenleme yetkisi verilen bir kuruluşun düzenlemiş olduğu tüm eğitimlerden kredi elde edebilir miyim?

Sürekli eğitim programlarından temel mesleki konularda kredi elde edilmesi için sürekli eğitim programının Kurumumuz tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Kurumumuz resmi internet adresinde yayımlanan ve onay verildiği belirtilen sürekli eğitim programı dışındaki eğitim programlarından temel mesleki konular için kredi elde edilmesi mümkün değildir.

UZAKTAN EĞİTİME GİRİŞ